Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy FASTLY.CASH prowadzony pod adresem: fastly.cash, jest prowadzony przez firmę FASTLY.CASH Patryk Kubicki
  NIP: 6342323413 oraz REGON: 240857766.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego fastly.cash , składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym fastly.cash, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płątności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego fastly.cash w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego fastly.cash oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego fastly.cash zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego fastly.cash, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego fastly.cash lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego fastly.cash do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego fastly.cash jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Firma FASTLY.CASH w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego fastly.cash spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego fastly.cash z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego fastly.cash nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego fastly.cash również nie wymaga rejestracji.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego fastly.cash

 1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego fastly.cash mogą być zgłaszane firmie FASTLY.CASH
 2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
 3. Zakup większych ilości, proszę konsultować z obsługą sklepu.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym fastly.cash. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym fastly.cash
 5. Podane przez Użytkowników dane osobowe FASTLY.CASH Patryk Kubicki zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest FASTLY.CASH Patryk Kubicki.
 6. Bez zgody i w porozumieniu ze sprzedawcą, nie przysługuje zakup hurtowy produktów w postaci środków płatniczych (Paysafecard itp), które objęte są ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Realizacja takich zamówień, może zostać wstrzymana do wyjaśnienia.

§ 4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego fastly.cash stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty dostępne w ofercie sklepu, pochodzą tylko i wyłącznie z legalnych źródeł oraz są dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski.
 3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego fastly.cash:

a) jeśli podlegają pod ustawę o VAT, zawierają podatek VAT 23% obowiązujący na terytorium Polski i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym fastly.cash nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Formy płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 1. Przelew gotówkowy bezpośrednio na rachunek firmowy: (PKO BP) 96 1020 4287 0000 2602 0180 4525
 2. Płatność PayPal
 3. Szybkie płatności online oraz kartą

Akceptowane karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

 1. Płatności Kryptowalutami
 2. Płatności PREMIUM sms
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną z rachunku bankowego, zwrot nastąpi na rachunek z którego została wykonana płatność
 5. Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą zostanie zrealiziwany w ciągu najdalej 48 godzin od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 6 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego fastly.cash przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) logowanie się nie jest obowiązkowe;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup” (lub równoznaczny);

c) dodawać kolejne produkty lub przejść do finalizacji zamówienia;

d) wybrać formę płatności;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zamów” oznaczający finalne złożenie zamówienia;

 1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, FASTLY.CASH dokona zwrotu wpłaconych środków, jednakże nie później niż do 14 dni. Zwrot nie przysługuje w przypadku produktów cyfrowych.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od momentu dostarczenia produktu, zgodnie z Ustawą. Odstąpienie nie dotyczy towarów i usług wyłączonych ze zwrotu na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r

§ 8 Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamację poprzez otrzymany w procesie zamówienia formularz.
 2. Poprawne przyjęcie i zaakceptowanie kodu przez system, automatycznie potwierdza jego sprawność. Błędna taryfikacja lub naliczanie opłat w posiadanej taryfie, należy reklamować u operatora/wystawcy.
 3. Firma ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem) dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.